Avís legal

 

El titular d’aquest web és:
Edicions A Petició, SL (en endavant EAP)
CIF B17741240
Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroempren – Despatx A1.18. C/ Pic de Peguera 11. 17003, Girona
Tel. +34 902 44 00 12 – Fax +34 972 18 34 57
Email: eap@edicionsapeticio.com
Inscrita al Registre Mercantil de Girona, al Volum 1919, Foli 108, Secció 8, full núm. GI-31787, inscripció 1a

Edicions A Petició, SL, es dedica a l’edició i publicació de llibres sota comanda.

Política de privacitat
EAP es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per EAP implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. EAP no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

1. Dret d’informació: En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), EAP informa als usuaris d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus serveis, de l’existència de fitxers de dades de caràcter personal creats per Edicions A Petició, SL i sota la seva responsabilitat.
2. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra pàgina web o per mitjà de qualsevol altre formulari o suport, ho seran amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, els nostres serveis d’edició i publicació de llibres sota comanda, i mantenir-lo informat sobre ells per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.
3. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Les dades marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.
4. Consentiment de l’usuari: El subministrament de les seves dades implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, i suposa el consentiment exprés de l’usuari per al tractament de les seves dades per a la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de newsletters, comunicacions via correu postal, telèfon, fax, SMS, correu electrònic i qualsevol mitjà telemàtic amb informació dels serveis i activitats d’EAP, sempre que no ens hagi indicat que no vol rebre aquest tipus d’informació.
5. Cessions: EAP únicament realitzarà cessions de dades quan sigui necessari per al compliment dels encàrrecs dels seus usuaris o quan ho exigeixi la legislació vigent, per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents.
6. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació: L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes que preveu la LOPD i la seva normativa de desenvolupament, dirigint-se a EAP, Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroempren – Despatx A1.18. C/ Pic de Peguera 11. 17003, Girona, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI indicant la referència LOPD, o en l’adreça de correu electrònic eap@edicionsapeticio.com. Igualment, l’usuari en qualsevol moment podrà comunicar-nos, en aquesta mateixa adreça de correu electrònic, que no desitja rebre comunicacions electròniques per part d’EAP.
7. Mesures de seguretat: EAP l’informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personal i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.
8. Confidencialitat: En aplicació de la normativa vigent, EAP es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l’usuari li faciliti.
9. Cookies: EAP utilitza cookies durant la navegació per la seva pàgina web. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar el seu ús. Si us plau, visiti la nostra Política sobre cookies.
10. Actualització de la Política de Privacitat: EAP pot modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat.

Comunicacions electròniques a persones jurídiques
El fet de subministrar dades empresarials mitjançant aquesta web autoritza a EAP a remetre-li comunicacions electròniques amb informació sobre les nostres activitats. L’empresa podrà indicar-nos que no vol rebre aquest tipus d’informació enviant-nos un correu a eap@edicionsapeticio.com, amb l’assumpte BAIXA.

Propietat intel·lectual i industrial:
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a EAP, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. EAP presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. EAP n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a EAP, qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

Responsabilitat sobre els continguts:
Tot i que EAP actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, EAP manifesta que les informacions que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a EAP.

EAP no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.

Condicions d’ús:
L’ús d’aquesta web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

CLÀUSULA PER AL COMPLIMENT DEL DEURE INFORMATIU

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE EDICIONS A PETICIÓ, SL

ÍNDEX GENERAL

1- Introducció

2- Informació bàsica (Primera capa)

3- Informació ampliada (Segona capa)

 3.1 Epígraf Responsable

 3.2 Epígraf Finalitat

 3.3 Epígraf Legitimació

 3.4 Epígraf Destinataris

 3.5 Epígraf Drets

 3.6 Epígraf Procedència

 

1 – INTRODUCCIÓ

L’objectiu de la present clàusula consisteix a informar a les persones interessades sobre les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades dels quals és Responsable del Tractament l’empresa.

En la present clàusula s’indica tot el concernent a la finalitat a la qual estan destinats aquestes dades i s’informa d’una manera clara i concisa perquè pugui donar o no els seus consentiments sense cap tipus d’ambigüitat o confusió.

2 – INFORMACIÓ BÀSICA

3 – INFORMACIÓ AMPLIADA

3.1  RESPONSABLE

3.2 FINALITATS

Descripció ampliada de la finalitat/s del tractament:

Tractarem les seves dades per a la Gestió administrativa i comercial de la cartera de clients de l’empresa amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i la facturació del mateix.

1- Gestió administrativa de l’empresa. Prestar-los el servei sol·licitat. Facturació.

2- Gestió comercial de l’empresa. Realitzar accions de màrqueting ofereixes i publicitat dels productes i serveis de l’empresa.

CONSERVACIÓ

Terminis o criteris de conservació de les dades:

Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació mercantil, no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, o durant 1 any a partir de l’última confirmació d’interès.

DECISIONS

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades.

3.3 LEGITIMACIÓ

Legitimació per consentiment de l’interessat:o:

L’empresa sol·licitarà el consentiment de l’interessat abans de la recollida de dades, per a això s’utilitza un formulari on es detalla tota la informació relativa a la protecció de dades.

3.4 DESTINATARIS

Les seves dades es comunicaran a terceres empreses que realitzen serveis d’assessoria comptable i fiscal i a l’agència tributària.També es comunicaran a entitats bancàries.

3.5 DRETS

L’interessat pot exercir els següents drets:

Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.

Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.

Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

Dret a oposar-se al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades.

Dret a retirar el consentiment prestat.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’empresa, o bé dirigir un escrit a EDICIONS A PETICÓ SL – C/ PIC DE PEGUERA, 11 PARC CIENTÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA EDIFICI GIROEMPRÈN DESPATX A.118 – 17003 GIRONA, també pot enviar un email a: info@documentauniversitaria.com

A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

(Clàusula informativa RGPD per incloure en documents)

D’acord amb l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades, li informem que tractarem les seves dades personals amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal i les tractarem sobre la base del seu consentiment o l’execució d’un contracte o per obligació legal.

Així mateix, li informem de la possibilitat d’exercir els següents drets sobre les seves dades personals: dret d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat.

Per a això podrà enviar un email a: info@documentauniversitaria.com

A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

(Clàusula RGPD informativa per a l’e-mail)

Aquest missatge i els seus arxius adjunts van dirigits exclusivament al seu destinatari, poden contenir informació confidencial sotmesa a secret professional. No està permesa la seva reproducció o distribució sense l’autorització expressa de EDICIONS A PETICIO, SL. Si vostè no és el destinatari final per favor elimini-ho i informi’ns per aquesta via.

Li informem que tractem les seves dades personals amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

Així mateix, li informem de la possibilitat d’exercir els següents drets sobre les seves dades personals: dret d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat.

Per a això podrà enviar un email a: info@documentauniversitaria.com

A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

Si vostè no desitja rebre la nostra informació, posi’s en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent adreça:  info@documentauniversitaria.com

(Clàusula RGPD accions comercials i publicitàries)

D’acord amb l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades, li informem que les seves dades han estat obtingudes d’una font d’accés públic, i seran incloses en el nostre sistema de tractament. Seran tractades, únicament, per a finalitats de publicitat, promocions i màrqueting que poguessin ser del seu interès. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal i es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat.

D’acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Vostè podrà oposar-se en qualsevol moment al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals notificant-nos-ho per escrit dirigit a: FRAME GIRONA SL – C/ Força, 20 – 17004 – GIRONA – GIRONA. O bé a l’adreça de correu electrònic: frame@framegirona.com indicant BAIXA en l’assumpte.

Així mateix, li informem de la possibilitat d’exercir els següents drets sobre les seves dades personals: dret d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat. Per a això podrà enviar un email a: frame@framegirona.com

A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

AVÍS:

Si compra dades personals a tercers per realitzar publicitat dels seus productes i serveis, ha de tenir en compte que els mateixos procedeixen de fonts accessibles al públic i que estan contrastats amb la llista Robinson.

Recordi que ha d’esborrar les dades quan hagi transcorregut un temps sense fer ús de les mateixes.